Izglītības programmas var tikt īstenotas reģistrētā izglītības iestādē vai reģistrētā citā Izglītības likumā noteiktā institūcijā (sabiedriskā organizācija, amatu meistaru darbnīca, studija vai Nacionālo bruņoto spēku vienība).

Cits uzņēmums vai organizācija drīkst īstenot tikai interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmas, licencējot tās pašvaldībā. Reģistrētai izglītības iestādei ir tiesības īstenot interešu izglītības programmas un pieaugušo neformālās izglītības programmas bez licencēšanas (Izglītības likuma 46. un 47. pants).

Izglītības iestāde ir tiesīga uzņemt izglītojamos un sākt īstenot izglītības programmu ne ātrāk kā programmas licencēšanas dienā un ne vēlāk kā gadu pēc programmas licencēšanas.

Izglītības programma ir dokuments, kas atbilstoši Izglītības likumam, Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem nosaka:

  • izglītības programmas mērķi un uzdevumus;
  • izglītības programmas saturu;
  • izglītības programmas īstenošanas plānu;
  • prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību;
  • iegūtās izglītības vērtēšanas kritērijus un kārtību vai vērtēšanas pamatprincipus;
  • izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finansu un materiālo līdzekļu izvērtējumu un pamatojumu.

Izglītības programmu izveides prasības un licencēšanas kārtība noteikta Vispārējās izglītības likumā (17. pants),  Profesionālās izglītības likumā (25. pants), Ministru kabineta noteikumos, kā arī iekšējos normatīvajos aktos.

Informācija par licencētajām izglītības programmām pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS).