28.02.2022

No 2022. gada 1. marta, pašvaldības visā Latvijā organizē pieteikšanos Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, jeb PuMPuRS jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai.

Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.

Projekta īstenotāji var būt:

 • jaunatnes organizācijas;
 • biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni;
 • jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu grupu.

Viena projekta īstenošanai ir iespējams saņemt 4600 eiro lielu finansējumu.

esf_ikvd_logo_ansamblis-1030x217
pumpurs logo

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

15.01.2020.

Projektā PuMPuRS tiek atbalstīti arī jaunatnes iniciatīvu projekti, veicinot jauniešu aktivitātes ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus rīko projektā PuMPuRS iesaistītās pašvaldības. Pirmie projektu konkursi tika izsludināti 2018. gada rudenī, 36 pašvaldībās apstiprinot 78 projektus. Otrajā projektu konkursu uzsaukumā 2019. gada pavasarī tika apstiprināti 97 projekti 50 pašvaldībās.

Nākamie projektu konkursi pašvaldībās tiks izsludināti 2020. gada februārī un martā, projektus varēs sākt īstenot no 2020. gada jūnija.

Seko informācijai savas pašvaldības mājaslapā!

Projekta iesniedzējs var būt:

 • jaunatnes organizācija;
 • biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni;
 • jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu grupu.

Konkursā atbalstāmās aktivitātes – pasākumi, kas vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīšanu jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Lai veicinātu mērķa sasniegšanu, projektos var iesaistīt arī sadarbības partnerus – jauniešu centrus, bērnunamus, izglītības iestādes, citas nevalstiskas organizācijas u.c..

Projekta aktivitāšu piemēri:

 • neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi;
 • nometnes, pārgājieni, āra dzīves aktivitātes un piedzīvojumu izglītība;
 • personības pilnveides pasākumi;
 • personīgo mērķu definēšana un to sasaiste ar izglītību;
 • līdzdalības prasmes pilnveidošana;
 • sociālo prasmju pilnveidošana – draudzība, sadarbība;
 • pašizziņas un motivācijas attīstīšanas aktivitātes;
 • pieredzes apmaiņas pasākumi – tai skaitā sabiedrībā pazīstamu cilvēku pieredze saistībā ar mācību motivāciju;
 • sports/mūzika/māksla/teātris kā izglītības un sociālās iekļaušanas instrumenti.

Projektu finansējums

Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600,00 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta PuMPuRS līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

Kontakti

Ar jautājumiem par jauniešu iniciatīvu projektu konkursu organizēšanu pašvaldību pārstāvjus lūdzam vērsties pie sava reģionālā koordinatora. Projektu iesniedzējus – jauniešu organizācijas aicinām vērsties attiecīgajā pašvaldībā.

Projektu konkursi tiks organizēti saskaņā ar šādiem dokumentiem:


1. pielikums “Noslēguma pārskats” (gatavo projekta īstenotājs pēc projekta pabeigšanas)


Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskās vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (aktualizētas 2019);

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”.

(šo var koriģēt un pielāgot pēc nepieciešamības; jautājumu gadījumā lūdzam komunicēt ar projekta Pumpurs juristu Jāni Pumpiņu – janis.pumpins@834.ikvd.gov.lv).


Lai nodrošinātu ES fondu publicitātes prasības, rekomendējam projekta konkursa laikā un pasākumos izvietot projekta plakātus.

Esam arī izveidojuši projektu konkursa vizuālos materiālus, kurus pašvaldības var izmantot, sludinot savus konkursus:

Ja jums ir jautājumi par vizuālajiem materiāliem, aicinām kontaktēties ar PuMPuRS sabiedrisko attiecību speciālisti Lieni Bērziņu – liene.berzina@834.ikvd.gov.lv

05.12.2019.

Turpinās PuMPuRS jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošana

No 2017. gada marta Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas sociālā fonda īprojektu “PuMPuRS” ar mērķi mazināt to skolēnu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Jau trīs gadus projektā iesaistīta arī Viļānu vidusskola, kura “PuMPuRā” realizē arī jaunatnes iniciatīvu projektus.

Skatieties Latgales reģionālās televīzijas sagatavoto stāstu par jaunatnes iniciatīvu projektu “Attīstības iespējas un izaugsme Latgalē.” Kā stāsta projekta pārstāvji, iesāktās aktivitātes tiks turpinātas, jo Viļānu novada pašvaldība plāno iesaistīties arī nākamajā jaunatnes iniciatīvu projektu uzsaukumā un aicina jaunatnes organizācijas un biedrības pieteikt projektu idejas, lai palīdzētu un atbalstītu novada jauniešus un iesaistītu viņus dažādās neformālās izglītības aktivitātēs arī turpmāk. Nākamais jaunatnes iniciatīvu projektu uzsaukums pašvaldībās visā Latvijā plānots 2020. gada sākumā.

09.08.2019.

Aptauja par jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu

Lūdzam jaunatnes darboņu viedokli!

Šobrīd Baltijas Reģionālais fonds kopā ar ekspertiem izstrādā profesionālās kompetences pilnveides programmu “Darbs jaunatnes jomā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešiem”, kura paredzēta jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem. Fonds būtu ļoti pateicīgs, ja visi tie, kuriem ikdienas darbs ir ar jauniešiem, līdz 15.augustam aizpildītu izveidoto aptaujas anketu.

27.11.2018.

08.10.2018.

Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus rīko projektā PuMPuRS iesaistītās pašvaldības. Pirmos projektu konkursus plānots izsludināt 2018. gada septembrī-oktobrī. Turpmāk projektu uzsaukumi notiks reizi gadā līdz 2022. gadam.

Katra pašvaldība organizēs savus projektu konkursus – seko informācijai savas pašvaldības mājaslapā!

Projekta iesniedzējs var būt:

 • jaunatnes organizācija;
 • biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni;
 • jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu grupu.

Konkursā atbalstāmās aktivitātes – pasākumi, kas vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīšanu jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības.

Pasākumi tiek plānoti saskaņā ar pašvaldības (vai pašvaldībā esošās valsts profesionālās izglītības iestādes, ja projekta dalībnieki pārsvarā ir šīs iestādes audzēkņi) preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plānu samazināšanai.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektos var iesaistīt arī sadarbības partnerus – jauniešu centrus, bērnunamus, izglītības iestādes, citas nevalstiskas organizācijas u.c., kas var tikt iesaistītas projekta īstenošanā, lai veicinātu tā mērķa sasniegšanu.

Projektu finansējums

Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600,00 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta PuMPuRS līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.