Informācija izglītības iestādēm

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir saņēmis informāciju, ka izglītības iestādēm šobrīd tiek piedāvāti dažādi informatīvi materiāli, pasākumu rīkošana un personu viesošanās izglītības iestādē, tādēļ atkārtoti vēršam uzmanību, ka ir svarīgi kritiski un rūpīgi izvērtēt minētos piedāvājumus.

Izglītības kvalitātes valsts dienests atgādina, ka izglītības iestādei, tās izglītojamiem un personālam, organizējot pasākumus, piedaloties kādā pasākumā, atbalstot kāda pasākuma norisi vai izmantojot izglītības procesā informatīvos materiālus, ir jānodrošina pasākuma atbilstība Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumos Nr.480 „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” noteiktajam.

Audzināšanas vadlīnijās ietvertie kritēriji nosaka, ka ne vien pasākumam kopumā, bet arī tajā sniedzamajai informācijai un informatīvajiem materiāliem ir jāatbilst Latvijas Republikas Satversmē noteiktajam, tiesību aktos minētajām cilvēktiesībām, valsts izglītības standartos noteiktajiem izglītības mērķiem un uzdevumiem, vispārdidaktiskajiem principiem, tajā skaitā izglītojamā uztverei un pieredzei attiecīgajā vecumposmā, jābūt zinātniski pamatotiem, jānodrošina objektivitāte, pozitīvs mācību un audzināšanas emocionālais fons. Pasākumos un izglītības iestādē izmantotajos materiālos nedrīkst aicināt uz cietsirdību, fizisku vai emocionālu vardarbību, nacionālā, etniskā, rasu, sociālā vai reliģiskā naida izraisīšanu u.c.

Tā kā par izglītības iestādes darbību kopumā atbild izglītības iestādes vadītājs, viņa pienākums ir ne vien izvērtēt, bet arī nodrošināt pasākuma, tajā ietvertās informācijas un informatīvo materiālu atbilstību audzināšanas vadlīnijās, kā arī valsts izglītības standartos noteiktajām prasībām.

Sniedzot atbalstu izglītības iestādes vadītājiem, Izglītības kvalitātes valsts dienests ir sagatavojis un tīmekļa vietnē publicējis rīcības shēmu, kuru var izmantot, izvērtējot, vai izglītības iestādē organizētais pasākums vai pasākums, kurā izglītības iestāde saņēmusi uzaicinājumu piedalīties, atbildīs normatīvajos aktos, tajā skaitā audzināšanas vadlīnijās noteiktajam.