ESF projekts PuMPuRS
Jaunatnes iniciatīvas projekts Koknesē “I.am.I – eju tālāk”

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā vasara iesākās ar sevis izziņas projektu “I.am.I – eju tālāk”, kura galvenais mērķis bija jauniešu iekšējā potenciāla un resursu atvēršana. Projekts tika veidots Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. 

Pirmās aktivitātes laikā – “ES un manas emocijas” jaunieši tika iesaistīti savu emociju izziņā: kā veidojas emocijas, kādas tās ir, kā atpazīt un vadīt emociju mainīgo dabu? Ļoti bieži jaunieši un arī pieaugušie  emociju uzplūdos pieņem pārsteidzīgus lēmumus. Šī projekta mērķa  sasniegšanā viena no atslēgām rodama tieši emociju atpazīšanā un vadīšanā, lai nepieņemtu lēmumus, kas negatīvi ietekmē iesākto mācību darbu.

“ES un ķermeņa valoda” – jaunieši iepazina labas uzvedības principus no citas perspektīvas: kā es sevi pasniedzu apkārtējai sabiedrībai caur savu ķermeņa valodu? Kā pašam izprast šo neverbālo sevis izpausmi, kā to prasmīgi veidot, lai katrs no mums komunikācijā būtu pieņemts, interesants un patīkams. 

Trešajā dienā aktivitātē “ES un mana profesijas izvēle” ar aicinājumu “mest skatu” nākotnē. Dažkārt iemesls, kāpēc zūd motivācija, ir nākotnes redzējuma zaudēšana vai neesamība vispār. Tādēļ šī projekta ietvaros tika rūpīgi izplānota karjeras iespēju izpēte. Lai arī karjeras tēma ir ļoti plaša, tomēr, izmantojot matricu “gribu – varu – vajag” kā pamata izpētes platformu, izdevās jauniešiem radīt nākotnes iespēju redzējumu. Gandarījumu par ieguldīto darbu projekta realizēšanā ienesa jaunieši, kuri, veidojot savu etīdi par IT nozares attīstību, piedāvāja jaunu produktu – jaunās paaudzes telefona zīmolu “I. am. I”, kas ir šī projekta nosaukums. Kāda meitene arī priecīga atzina, ka beidzot viņa saprata, ko dzīvē grib darīt.

Ceturtdiena tika veltīta brīvprātīgā darba aktivitātei. Jaunieši devās apciemot skolas skolotāju un palīdzēja krāmēt malku. Diena izvērtās īpašā, rosīgā piedzīvojumā, kuru piepildīja skolotāja dzīves stāsti, draudzīga rosība un atklājumi, ka malkas krāmēšana arī vesela zinātne.  

Piektās aktivitātes diena “ES iepazīstu, izzinu, pastāstu” bija projekta īstenošanas pēdējā diena, kuras laikā mērķa grupas jaunieši tikās ar olimpisko spēļu dalībnieci Lieni. Šī diena tika veltīta āra dzīves aktivitātēm ar mēŗķi rosināt jauniešos veselīga dzīvesveida ieradumu veidošanos un dzīves prasmju stiprināšanu, kā arī aktualizēt fizisko aktivitāšu ietekmi uz garastāvokli, emocijām un mentālo veselību.

Projekta mērķa sasniegšanā tika izmantotas neformālās mācību metodes, caur kuru daudzveidību un dažādo pieeju tika rasti risinājumi tādām grūtībām kā emociju atpazīšana un vadīšana, motivācijas aktualizēšana, dzīves redzējuma paplašināšana, mentālās veselības stiprināšana ar kurām ikdienā sastopas jaunieši, lai novērstu priekšlaicīgus mācību pārtraukšanas riskus.

Noslēdzoties projektam jaunieši pauda pateicību un gandarījumu par apgūto un izzināto. Katrs bija piedzīvojis kādu atklāsmi, kas kalpo par motivāciju turpināt izziņas ceļu.

Paldies sakām Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolai, tās jauniešiem par līdzdalību, īpašu paldies par aktīvu līdzdarbošanos un atbalstu skolotājai Dacei Skopānei, paldies arī Aizkraukles novada pasvaldībai un Pumpurs par veiksmīgu sadarbību!

 Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”