Pirmo reizi septiņu gadu laikā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies izglītības iestādēs nereģistrēto obligātā izglītības vecuma (5–18) bērnu skaits. Pašvaldību sniegtie dati liecina, ka 2017./2018. mācību gadā ir 17 803 izglītības iestādēs nereģistrēti obligātā izglītības vecuma bērni, t.sk. 16 080 7–18 gadus veci bērni un 17 23 5–6 gadus veci bērni.

Ja līdz šim izglītības iestādēs nereģistrēto bērnu skaits katru gadu pieauga, tad 2017. gada nogalē, apkopojot pašvaldību sniegto informāciju, Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) secinājis, ka izglītības iestādēs nav reģistrēti 17 803 obligātā izglītības vecuma bērni, kas ir par 1219 bērniem mazāk nekā 2016./2017. mācību gadā. 2017. gadā mazāks ir arī to bērnu skaits, kuri pēc pašvaldību datiem atrodas ārzemēs. Ja 2016. gadā ārzemēs bija 14 764 bērnu, tad 2017. gadā – tikai 13 874, t.i., par 890 bērniem mazāk.

Tomēr kvalitātes dienesta ieskatā satraucošs ir fakts, ka 2017./2018. mācību gadā par 1213 obligātā izglītības vecuma bērniem pašvaldībām nav nekādas informācijas – kur šie bērni atrodas un kādēļ viņi neiegūst obligāto pamatizglītību vai neturpina mācības vidējās izglītības iestādē. Lai gan, salīdzinot ar 2016./2017. mācību gadu, šo bērnu skaits ir samazinājies (2016.gadā tādi bija 1345), tas tomēr vēl joprojām ir ievērojams, un šāda situācija nebūtu pieļaujama.

Ņemot vērā likumā „Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības autonomo funkciju – gādāt par iedzīvotāju izglītību un veikt attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti, pašvaldību darbam ir jābūt rezultatīvākam. Pašvaldībām ir jāīsteno savlaicīgs un pietiekams darbs, jāveido starpinstitucionālā sadarbība, lai pilnībā un par katru bērnu noskaidrotu apstākļus, kuru dēļ viņš nav reģistrēts izglītības iestādē, nodrošinot, ka visi Latvijā deklarētie obligātā izglītības vecuma bērni iegūst izglītību.

Tāpat kā ik gadu, arī šogad kvalitātes dienests aicina atbildīgās institūcijas pievērst uzmanību izglītības iestādēs nereģistrētiem ilgstoši slimojošiem bērniem un bērniem invalīdiem. 2017./2018. mācību gadā ir ziņas par 30 (2016./2017. – 33) ilgstoši slimojošiem bērniem un bērniem invalīdiem, kas nav reģistrēti izglītības iestādēs. Tas ir pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto, jo, piemēram, lai organizētu bērnam mācības mājās, viņam jābūt reģistrētam izglītības iestādē. Līdz ar to pašvaldībai vajadzētu informēt bērna vecākus par nepieciešamību reģistrēt bērnu izglītības iestādē un iespējām viņam nodrošināt mācības mājās.

Informācijai. Pildot Ministru kabineta 04.08.2009. noteikumos Nr.871 „Obligātā izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība” noteikto, kvalitātes dienests četras reizes gadā saņem no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un aktualizē Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) informāciju par Latvijā deklarētiem izglītības iestādēs nereģistrētiem obligātā izglītības vecuma bērniem, aicinot pašvaldības noskaidrot un norādīt VIIS bērna statusu, kā arī ievadīt komentāru par pašvaldības rīcību obligātās izglītības ieguves nodrošināšanai. Gada nogalē kvalitātes dienests apkopo pašvaldību sniegtos datus un gatavo ziņojumu par izglītības iestādēs nereģistrētiem obligātā izglītības vecuma bērniem.

Pilns ziņojuma teksts pieejams kvalitātes dienesta tīmekļa vietnē.