Publicēti tiešsaistes konferences “Izglītības kvalitātes monitorings vispārējā izglītībā 2020–2023” materiāli

2020.gada 3.decembrī notika Izglītības kvalitātes valsts dienesta organizētā konference “Izglītības kvalitātes monitorings vispārējā izglītībā 2020 – 2023”, kuras galvenais uzdevums bija iepazīstināt tās dalībniekus ar plānotajām pārmaiņām tuvāko trīs gadu laikā. Konferenci atklāja izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, akcentējot izglītības kvalitātes monitoringa nozīmi un sniedzot atbildes uz konferences dalībnieku jautājumiem. LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītājs Arvils Ašeradens skaidroja plānotos Izglītības likuma grozījumus, kas saistās ar izglītības kvalitātes jautājumiem.

Konferences turpinājumā Rīgas Tehniskās universitātes profesore Inga Lapiņa sniedza teorētisku un praktisku ieskatu kvalitātes konceptā un skaidroja atšķirības starp kvalitāti kā atbilstību, kas ir zemākā kvalitātes kategorija, un citām kvalitātes kategorijām. Latvijas Universitātes profesore Linda Daniela skaidroja, kas ir pedagoģiski digitālā kompetence tehnoloģiju bagātinātam procesam, kā arī atbildēja uz konferences dalībnieku jautājumiem par attālināto mācību iezīmēm. Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktors Guntars Catlaks konferences dalībniekus iepazīstināja ar procesu, kā notiek izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide, kādi dati un kādi digitālie rīki turpmākajos gados būs pieejami izglītības iestāžu dibinātājiem, pašvaldībām un pašām izglītības iestādēm, lai īstenotu kvalitatīvu izglītības monitoringu.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča akcentēja visu iesaistīto pušu kopīgu atbildību par izglītības kvalitāti, kā arī norādīja uz plānotajām sistēmiskajām pārmaiņām Izglītības kvalitātes valsts dienesta darbībā, palielinot analītiskās izpētes apjomu sekmīga izglītības kvalitātes monitoringa veikšanai. Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols savā prezentācijā izvērtēja 2019./2020.mācību gada akreditācijas rezultātus un sniedza būtiskākos secinājumus, norādot, ka trīs nozīmīgākie izglītības kvalitāti ietekmējošie faktori ir kvalitatīva pedagogu un atbalsta personāla pieejamība, dibinātāja finansiālais ieguldījums izglītības iestāžu darbības stiprināšanai un demokrātiskas pārvaldības kvalitāte izglītības iestādēs.

Konferences noslēgumā centra “Dardedze” psiholoģe Laima Madžule konferences dalībniekiem piedāvāja prezentāciju, kurā skaidroja sekmīgas pedagogu un izglītojamo komunikācijas saskarsmes faktorus, analizējot iespējamos cēloņus, kuru rezultātā rodas problēmas savstarpējās attiecībās, kā arī īpašu uzmanību pievēršot dažādiem vardarbības veidiem un to klasifikācijai.

Tiešsaistes konferences norisi finansēja Izglītības un zinātnes ministrija, un tā bija kursu “Izglītības iestādes darbības tiesiski pamati”, “Pašvaldību  funkcijas un darbība, īstenojot tiesiskuma pārraudzību izglītībā” un “Akreditācijas ekspertu profesionālā pilnveide” norises diena. Konferencē piedalījās vairāk nekā 1000 reģistrētie dalībnieki, un tās rīkošanā atbalstu sniedza Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”.

Sīkāka informācija par konferenci pieejama video ierakstā un tam pievienotajās prezentācijās.

1) Konferences kopējais video ieraksts
2) Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Arvila Ašeradena prezentācija.
3) Rīgas Tehniskās universitātes profesores Ingas Lapiņas prezentācija
4) Latvijas Universitātes profesores Lindas Danielas prezentācija
5) IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora Guntara Catlaka prezentācija
6) Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas Initas Juhņēvičas prezentācija
7) IKVD Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola prezentācija
8) Centra “Dardedze” psiholoģes Laimas Madžules prezentācija