Informācija izglītības iestādēm

Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) saņēmis informāciju, ka skolēniem izsniegtajās liecībās un arī izziņās par izglītības programmas daļēju apguvi (izziņa) veiktie ieraksti bieži vien ir neskaidri un pārprotami.

Kvalitātes dienests vērš uzmanību, ka ierakstiem liecībā un izziņā jāatbilst Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta noteikumos Nr. 528 „Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija” (pieejami: https://likumi.lv/ta/id/325295) noteiktajam:

  1. liecībā obligāti norādāms izglītojamā snieguma vērtējums mācību priekšmetos (kursos) gadā un mācību stundu skaits katrā mācību priekšmetā (kursā) atbilstoši mācību plānam;
  2. izziņā obligāti norādāmi izglītojamā snieguma vērtējumi mācību priekšmetos (kursos) un īstenoto mācību stundu skaits katrā mācību priekšmetā (kursā).

Vienlaikus aicinām liecībā papildus norādīt arī informāciju par izliktā vērtējuma veidu, proti, gada vai gala vērtējums. Piemēram, 11. klasē matemātikā izliktais gada vērtējums nebūs uzskatāms par gala vērtējumu, ja skolēns 12. klasē turpinās matemātikas apguvi.