Izglītības kvalitātes valsts dienests aicina līdz 8.oktobra 17.00 pieteikties 54h kursos “Akreditācijas eksperts/komisijas vadītājs vispārējā un profesionālajā izglītībā”.

Atbilstoši 2020.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 618 par akreditācijas ekspertu var kļūt persona, kurai:

  • ir pieredze izglītības vadībā, pētniecībā vai darba pieredze nozarē, ne mazāka kā pieci gadi pēdējo septiņu gadu laikā;
  • ir zināšanas par izglītības sistēmu, izglītības iestādes darbību un izglītības kvalitātes vērtēšanu;
  • augstākā izglītība pedagoģijā, izglītības zinātnē, vadībzinātnē vai augstākā izglītība attiecīgajā nozarē.

 

Par papildu priekšrocību tiks uzskatīts:

1) darbs izglītības iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka, vai pilsētas / novada izglītības speciālista amatā pēdējo piecu gadu laikā un/vai

2) vismaz C1 līmeņa zināšanas latviešu valodā rakstos (skat. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb5e) un/vai

3) B1 līmeņa vai augstāka līmeņa angļu valodas zināšanas (skat. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb52) un/vai

4) digitālās kompetences (informācijas apstrāde, komunikācija, digitālā satura radīšana, drošība, problēmu risināšana) neatkarīga lietotāja līmenī (skat. https://www.reactivatejob.eu/multimedia/uploads/documents/DigitalCompetences-en.pdf) un/vai

5) prasme veikt objektīvu un pamatotu savu pašvērtēšanu pieteikuma anketā un telefonintervijā/intervijā zoom platformā.

 

Lai pieteiktos kursos, interesentiem nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu līdz 2021.gada 8. oktobra plkst.17.00, izmantojot pieteikšanās formu - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuFzhcCuO_7uFCsxOfP4sELiZSe0Dokok_qCTGtcktVAd81A/viewform?usp=sf_link.

Kursos būs iespējams piedalīties 12 interesentiem. Pretendentu atlase notiks 2 kārtās:

  1. kārtā līdz 2021. gada 15. oktobrim tiks izvērtēti dalībnieku pieteikumi;
  2. kārtā līdz 2021. gada 26. oktobrim notiks 5-10 minūšu telefonintervija vai intervija zoom platformā ar pretendentu.

 

Kursi notiks no 2021. gada 28. oktobra līdz 30. novembrim, kursu laikā paredzot 4 klātienes dienas (28.-29. oktobris un 25.-26. novembris, atbilstoši spēkā esošajām epidemioloģiskajām prasībām dalībai klātienes kursu dienā nepieciešams COVID 19 vakcinācijas sertifikāts, pārslimošanas sertifikāts vai arī pēdējo 48h laikā veikts negatīvs tests) un 3 dienas darbam attālināti, noteiktā laikā iesniedzot individuālos uzdevumus par aktuālajiem pedagoģijas, skolvadības un pārvaldības jautājumiem, kā arī kursu noslēgumā 26.novembrī, kārtojot mutisku eksāmenu par apgūto kursu laikā. Pretendentiem piesakoties, lūdzam ņemt vērā, ka dalība kursos klātienes dienās ir obligāta (izņemot gadījumus, kad valstī spēkā esošās prasības COVID 19 pandēmijas ierobežošanai aizliedz klātienes mācības). Pēc profesionālās kompetences pilnveides kursu apliecības saņemšanas dienests piedāvās turpmāku sadarbību ar ekspertu. Papildus informāciju par kursiem var iegūt, zvanot kursu koordinatorei Juritai Kuolai pa tālruni 29237004 vai rakstot uz e-pastu kursi@ikvd.gov.lv.