Vienota skola Citi jaunumi

Sekmējot vienotas skolas pieejas ieviešanu, Izglītības kvalitātes valsts dienests septembrī īstenojis 44 izglītības iestāžu darbības izvērtējumu. Konstatēts, ka pārsvarā mācību process notiek latviešu valodā, vairākās izglītības iestādēs vienotas skolas pieejas ieviešana mērķtiecīgi uzsākta jau pirms mācību gada sākuma un tiek īstenota labā kvalitātē. Vienlaikus apmēram pusei izglītības iestāžu vadītāju jāpilnveido šī procesa vadīšana, savukārt lielākajai daļai izglītības iestāžu vadītāju noteikti papildu uzdevumi sekmīgai vienotas skolas pieejas ieviešanai.

Apmeklējot skolu, Izglītības kvalitātes valsts dienesta eksperti pārliecinās par to, vai izglītības process apmeklējuma / pārbaudes dienā notiek latviešu valodā un, vai izglītības iestādes vadītājs ir īstenojis atbilstošu profesionālo darbību, nodrošinot latviskas skolas vidi.

Izvērtējuma dienā mācību process visās skolās, izņemot vienu Rīgas pamatskolu, notika latviešu valodā. Vairākas izglītības iestādes mērķtiecīgi uzsākušas vienotas skolas pieejas ieviešanu jau iepriekšējā mācību gadā vai vēl senāk. Šajās izglītības iestādēs konstatēta profesionāla izglītības iestādes vadītāja darbība, kuru raksturo precīzi plānots un īstenots pārmaiņu vadīšanas process izglītības iestādē, sniedzot atbalstu pedagogiem, lai izglītības process būtu mūsdienīgs un efektīvs, kā arī nodrošinot visu pedagogu latviešu valodas prasmju izvērtēšanu.

Izvērtējumā konstatēti trīs galvenie aspekti, kuri ietekmē sekmīgu vienotas skolas pieejas ieviešanu: 1) profesionāla un mērķtiecīga izglītības iestādes vadītāja darbība, 2) sagatavoti un prasmīgi pedagogi, kuri prot latviešu valodu un ir pilnveidojuši savu prasmi vadīt mācības latviešu valodā, un šajā procesā izglītības iestādes dibinātājs ir nodrošinājis attiecīgu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, 3) latviskas vides veidošana izglītības iestādē, sekmējot atbalstu izglītojamajiem mācībās un pēc iespējas izmantojot latviešu valodu neformālajā saziņā, piemēram, administrācijas konsekventa latviešu valodas lietošana ikdienas saziņā ar personālu un izglītojamajiem.

Tomēr izvērtējumā konstatēts, ka daļā izglītības iestāžu ir atsevišķas nepilnības vai arī nepietiekama izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības kvalitāte. Šo izglītības iestāžu vadītājiem noteikti papildu uzdevumi, kas veicami, lai uzlabotu izglītības kvalitāti, tostarp nepieciešamība uzlabot izglītības iestādes vadības procesus (piemēram, administrācijai jāorganizē mācību stundu vērošana un jāpārliecinās par izglītības procesa kvalitatīvu īstenošanu latviešu valodā, jānosaka iekšējie kontroles pasākumi un izmērāmi sasniedzamie rezultāti, pēc kuriem var izvērtēt vienotas skolas ieviešanas kvalitāti u.tml.), pilnveidot komunikāciju ar vecākiem, lai mazinātu un/vai novērstu problēmsituācijas, izvērtēt pedagogu valodas prasmes, veidot izglītības iestādē vienotu skolu atbalstošu vidi.

2023. gada septembra izvērtējums arī atklāj, ka gandrīz visām izglītības iestādēm ir nepieciešamais nodrošinājums ar mācību līdzekļiem, bet trešdaļai izglītības iestāžu izglītojamo ir grūtības komunicēt latviešu valodā ikdienas mācībās (primāri pirmsskolā, 1. un 4.klasēs), un tas saistīts ne tikai ar izglītības iestādes profesionālo darbību, bet arī ar ģimenēs lietoto ikdienas saziņas valodu, kā arī ar apstākli, ka septembris ir pirmais mācību mēnesis pēc salīdzinoši ilga vasaras pārtraukuma. Tāpat vairākās izglītības iestādēs ir konstatētas būtiskas atšķirības starp izglītojamo iepriekšējiem vērtējumiem gadā latviešu valodā un valsts pārbaudes darbos, un vairākām izglītības iestādēm ir ilgstošas pedagogu vakances. Piecās izglītības iestādēs mācību stundu vērošanā ir konstatēti pedagogi, kuriem nepieciešams veikt latviešu valodas prasmju izvērtēšanu (Izglītības kvalitātes valsts dienests septembrī nosūtījis Valsts valodas centram informāciju par 12 pedagogiem ar aicinājumu īstenot valsts valodas prasmes pārbaudi). Tāpat konstatēts, ka valsts piešķirtais finansējums pedagogu palīgiem, pagarinātās dienas grupām un logopēdiem ir nozīmīgs atbalsts sekmīgai vienotas skolas pieejas ieviešanai.

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests jau iepriekš sniedzis informāciju, ka rūpīgi sekos līdzi izglītības procesa norisei un izglītības kvalitātei vienotas skolas pieejas ieviešanas laikā, tostarp īstenojot akreditācijas procesu, dodoties skolu apmeklējumos un pārbaudēs. Tāpat Izglītības kvalitātes valsts dienests apņēmies reizi mēnesī par šo izvērtēšanas procesu informēt sabiedrību.

Veiktajā izvērtējumā par vienotas skolas pieejas ieviešanu tiek padziļināti analizēta izglītības iestādes vadītāja profesionālā darbība un izglītības procesa kvalitāte apmeklējuma dienā, izglītības iestādes vadītāja rīcība, gatavojoties vienotas skolas pieejas ieviešanai, iestādes izveidotā iekšējā kvalitātes sistēma, iestādes faktiskā rīcība, izvērtējot pedagogu un izglītojamo latviešu valodas prasmi, un spēja pilnveidot konstatētos trūkumus, izglītības procesa kvalitāte pirmsskolā, 1., 4. un 7. klasē, valsts piešķirtā finansējuma pedagogu palīgiem, pagarinātās dienas grupām un logopēdiem lietderīgums un efektivitāte.

2023. gada septembrī izvērtējums veikts Rīgas, Daugavpils, Jelgavas, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Vangažu, Viļakas un Ventspils izglītības iestādēs. Aktuālie dati par Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenoto izvērtējumu tiks publiskoti Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļvietnes ikvd.gov.lv sadaļā “Jaunumi” un “Vienota skola”.