Citi jaunumi

VisLatvijas vidusskola akreditēta, nosakot termiņus nepilnību novēršanai

Izglītības kvalitātes valsts dienests 2023. gada 6. janvārī ir pieņēmis lēmumu akreditēt VisLatvijas vidusskolu, vienlaikus nosakot termiņus konstatēto nepilnību novēršanai.

Gan Izglītības kvalitātes valsts dienests, gan akreditācijas ekspertu komisija rūpīgi izvērtēja VisLatvijas vidusskolas darbības kvalitāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem. Aptveroši izvērtējot skolas darbību, akreditācijas ekspertu komisija konstatēja, ka kopš dibināšanas skola ir veikusi ievērojamu darbu, izveidojot tālmācības materiālu bāzi un nokomplektējot skolotāju kolektīvu, kā arī izveidojot tālmācības sistēmu. Šajā laikā tika ņemti vērā vairāki ieteikumi, kuri tika sniegti skolai konsultāciju laikā, kā arī novērsti trūkumi, kuri bija minēti iepriekš pieņemtajā lēmumā par akreditācijas atteikumu.

Vienlaikus akreditācijas gaitā tika konstatētas arī nepilnības skolas darbības dokumentēšanā, sadarbības organizācijā ar skolēniem un vecākiem, skolēnu zināšanu un iepriekš apgūtā satura diagnosticēšanā un mācību sasniegumu vērtēšanā, skolas darba (paš)analīzē. Līdz ar to skolai ir noteikti termiņi darbības pilnveidei, kā arī sniegts atbalsts turpmākajai izglītības kvalitātes nodrošināšanai.

Šobrīd VisLatvijas vidusskolai Izglītības kvalitātes valsts dienestā ir jāiesniedz uzdotā izpildes plāns, kā arī būs jāsniedz informācija par paveikto. Savukārt Izglītības kvalitātes valsts dienests turpinās sekot līdzi skolas darbības attīstībai, tostarp sešu mēnešu laikā pārliecināsies par konstatēto nepilnību novēršanu. Ja uzdotais netiks izpildīts, tiks vērtētas akreditācijas anulēšanas iespējas.

Informējam, ka akreditētā izglītības iestādē var organizēt un īstenot valsts pārbaudījumus un izsniegt valsts atzītus izglītības dokumentus.