Visi dokumenti noformējami atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada noteikumos Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" noteiktajām prasībām (dokumentu noformēšana, dokumentu atvasinājumu apliecināšana).

Vienlaikus jāņem vērā Komerclikumā un Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktās speciālās prasības attiecībā uz dalībnieku/akcionāru, biedru/dibinātāju, kā arī valdes lēmumu vai protokolu noformēšanu.

Izglītības iestādes nosaukums, Izglītības likumā noteiktas institūcijas (biedrība, nodibinājums, amatu meistaru darbnīca, studija vai Nacionālo bruņoto spēku vienība, kuras uzdevumos ietilpst pieaugušo izglītības programmu īstenošana) nosaukums, kā arī dibinātāja nosaukums visos dokumentos rakstāms identiski.

Nosaukumu saīsinājumus var lietot tikai tad, ja tas ir dokumentos atrunāts. Piemēram, komersanta reģistrācijas apliecībā ir noteikts saīsinājums (SIA, AS u.c.).

Elektroniskā veidā iesniegtie iesniegumi, piemēram:

-        iesniegums izglītības iestādes reģistrācijai Izglītības iestāžu reģistrā,

-        iesniegums „Par institūcijas reģistrāciju Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrā”,

tiek pieņemti izskatīšanai tikai tad, ja tie ir sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, ja tie ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un tiem pievienots laika zīmogs, kā to noteic Elektronisko dokumentu likums un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr. 473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām".