Supervīzijas pedagogiem Covid-19

2021.gada 6.jūlijā Izglītības un zinātnes ministrija saskaņojusi kvalitātes dienesta sagatavotās Vadlīnijas pedagogu supervīziju organizēšanai un īstenošanai.

Vadlīnijām pievienots Protokols par pieņemto lēmumu SUPERVĪZIJAS PEDAGOGIEM pakalpojuma līguma noslēgšanai (paraugs), kā arī Līgums Par supervīzijas pakalpojuma nodrošināšanu.

Izglītības kvalitātes valsts dienests jau informēja, ka līdz 2021. gada beigām katrs Latvijas pedagogs varēs saņemt psihoemocionālu atbalstu, piedaloties grupu supervīzijā. Tādējādi ikvienam pedagogam supervīziju laikā būs iespēja apspriest un risināt gan profesionālas, gan personiskas problēmas, kompetenta supervizora vadībā meklējot jaunu skatījumu un resursus turpmākajam produktīvam un kvalitatīvam darbam.

Lai nodrošinātu supervīziju īstenošanu pašvaldību dibināto pirmsskolu, vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, Izglītības kvalitātes valsts dienests slēgs līgumus ar pašvaldībām, piešķirot finansējumu atbilstoši attiecīgajā teritorijā nodarbināto pedagogu skaitam un notikušajām supervīzijām. Tāpat pašvaldībām tiks pārskaitīts finansējums, lai nodrošinātu supervīzijas pašvaldību teritorijā esošo privāto pirmsskolu, vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem.

Savukārt supervīziju organizāciju augstākās izglītības iestāžu un valsts profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem nodrošinās Izglītības kvalitātes valsts dienests, attiecīgi slēdzot līgumu un pārskaitot finsnsējumu par supervīzijām šo iestāžu pedagogiem.

Visi materiāli par supervīzijām pedagogiem atrodami arī tīmekļvietnes sadaļā "Supervīzijas pedagogiem".