Līdz 2021. gada beigām katrs Latvijas pedagogs varēs saņemt psihoemocionālu atbalstu, piedaloties grupu supervīzijā. To nodrošinās Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinētā atbalsta programma “Supervīzijas Latvijas pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”. 

Supervīziju programmā pedagogiem sniegs īpaši pielāgotu un mērķtiecīgu atbalstu. Tādējādi ikvienam pedagogam supervīziju laikā būs iespēja apspriest un risināt gan profesionālas, gan personiskas problēmas, kompetenta supervizora vadībā meklējot jaunu skatījumu un resursus turpmākajam produktīvam un kvalitatīvam darbam.

Lai nodrošinātu supervīziju īstenošanu pašvaldību dibināto pirmsskolu, vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, Izglītības kvalitātes valsts dienests slēgs līgumus ar pašvaldībām, piešķirot finansējumu atbilstoši attiecīgajā teritorijā nodarbināto pedagogu skaitam un notikušajām supervīzijām. Tāpat pašvaldībām tiks pārskaitīts finansējums, lai nodrošinātu supervīzijas pašvaldību teritorijā esošo privāto pirmsskolu, vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem.

Savukārt supervīziju organizāciju augstākās izglītības iestāžu un valsts profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem nodrošinās Izglītības kvalitātes valsts dienests, attiecīgi slēdzot līgumu un pārskaitot finsnsējumu par supervīzijām šo iestāžu pedagogiem.

Katrs pedagogs varēs piedalīties vienā līdz 10 cilvēku lielas grupas supervīzijā (trīs supervīziju stundas), un, ievērojot supervīzijas ētikas principus, būs nodalīta izglītības iestādes vadītāju (direktors, direktora vietnieks, metodiķis) un pedagogu supervīzija.

Supervizorus izvēlēsies atbilstoši publiskā iepirkuma principiem, un atkarībā no valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai grupu supervīzijas notiks vai nu klātienē vai attālināti. Supervīziju organizēšanai un norisei Izglītības kvalitātes valsts dienests izstrādās vadlīnijas, kuras publicēs tīmekļvietnē. Līdz gada beigām kopumā paredzēts īstenot 5 500 supervīzijas.