Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izstrādājis Vadlīnijas izglītības kvalitātes nodrošināšanai vispārējā un profesionālajā izglītībā. Tās saskaņotas ar Izglītības un zinātnes ministriju un stājušās spēkā 2022.gada 13.janvārī.

Vadlīnijās ir noteikti izglītības kvalitātes vērtēšanas un kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipi, iekļauta metodika un izglītības kvalitātes līmeņu apraksti izglītības iestādes pašvērtēšanai, akreditācijai un izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanai. Vienlaikus vadlīnijas precīzi nosaka izglītības kvalitātes vērtēšanas organizāciju, kvalitātes vērtēšanā izmantojamās metodes, vēroto mācību stundu skaitu, visu ieinteresēto pušu informēšanu par akreditācijas laiku un izglītojamo vecāku saziņas iespējas ar ekspertu komisijas vadītāju. Akreditācijas noslēgumā kvalitātes dienests skolai nosūta ekspertu komisijas ziņojumu un vēstuli vecākiem par akreditācijas rezultātiem.

Izglītības kvalitātes novērtēšanu veic atbilstoši četrām kvalitātes jomām ,,Atbilstība mērķiem”, ,,Kvalitatīvas mācības”, ,,Iekļaujoša vide”, ,,Laba pārvaldība” un 12 kritērijiem. Gan pašvērtēšanas, gan akreditācijas kvalitātes līmeņu aprakstos papildus kvalitatīvajiem rādītājiem ir iekļauti arī kvantitatīvie rādītāji, kas skolai un akreditācijas ekspertiem sniedz precīzu informāciju par dažādiem izglītības kvalitātes aspektiem. Piemēram, vērtējot kritēriju ,,Drošība un psiholoģiskā labklājība” gan izglītības iestāde, gan eksperti iegūst datos balstītu informāciju par to, kā izglītojamie, vecāki un personāls vērtē iestādes mikroklimatu, vai viņi izglītības iestādes fizisko un emocionālo vidi uzskata par drošu un tādu, kurā tiek veicināta visu pušu psiholoģisko labklājība un motivācija turpināt mācības un darbu izglītības iestādē.

Vienlaikus Izglītības kvalitātes valsts dienests informē, ka no 17.janvāra pakāpeniski sāks visu izglītības iestāžu pedagogu, skolēnu, vecāku anketēšanu par kritērijiem ,,Kompetences un sasniegumi”, ,,Vienlīdzība un iekļaušana”, ,,Pieejamība”, ,,Drošība un psiholoģiskā labklājība” un ,,Drošība un psiholoģiskā labklājība”, tostarp lūdzot atbildēt uz jautājumiem par fiziskās un emocionālās drošības, kā arī diskriminācijas jautājumu aktualizēšanu un risināšanu skolā

Iegūtos rezultātus akreditācijas eksperti izmantos informācijas par izglītības iestādi analīzei, bet izglītības iestādes varēs izmantot, veicot sava darba pašvērtēšanu par 2021./2022.mācību gadu.

Vadlīnijas izglītības kvalitātes nodrošināšanai vispārējā un profesionālajā izglītībā publicētas tīmekļvietnes sadaļā "Normatīvie akti" - "Akreditācija"