Kas ir izglītības iestāde? 

Izglītības iestāde ir:

 • valsts, pašvaldības, valsts augstskolas vai citas juridiskas vai fiziskas/u personas/u dibināta iestāde, kuras uzdevums ir izglītības programmas īstenošana, vai
 • komercsabiedrība, kurai izglītības programmas īstenošana ir viens no darbības veidiem.

Privātā izglītības iestāde ir:

 • juridiskās vai fiziskās personas dibināta izglītības iestāde, izņemot valsts, pašvaldības vai valsts augstskolas izglītības iestādi, kā arī
 • komercsabiedrība ar valsts, pašvaldības vai valsts augstskolas kapitāla daļu, kurai viens no darbības veidiem ir izglītības programmas īstenošana.

Kāpēc jāreģistrē?

Izglītības iestāde jāreģistrē, lai iegūtu tiesības īstenot izglītības programmas.

Izglītības iestāde ir tiesīga sākt izglītības programmas īstenošanu no dienas, kad tā reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā.

Izglītības iestādi var nereģistrēt, ja tiks īstenotas tikai interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas. Tomēr tādā gadījumā programmu īstenošanai jāsaņem atļauja vai licence pašvaldībā. 

Izglītības iestāžu reģistrs

Izglītības iestādes reģistrē Izglītības iestāžu reģistrā, kas ir Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) sastāvdaļa. Informācija par reģistrētām izglītības iestādēm ir publiska. 

Lai reģistrētu izglītības iestādi, Izglītības kvalitātes valsts dienestā jāiesniedz:

1) Iesniegums „Par izglītības iestādes reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā”;

2) Izglītības iestādes dibinātāja apstiprināts izglītības iestādes nolikums (var izmantot attiecīgo paraugnolikumu);

3) Izglītības iestādes dibinātāja izdots lēmums vai kopsapulces protokols (piemēram, valdes lēmums vai sapulces protokols, biedru sapulces protokols u.tml.) par izglītības iestādes dibināšanu, nolikuma apstiprināšanu, vadītāja iecelšanu, telpu platības piešķiršanu izglītības iestādei, kā arī par pilnvarotās personas iecelšanu (ja nepieciešams).

Pašvaldību dibinātām izglītības iestādēm lēmums jāsaskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju vai attiecīgās nozares ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju;

4) Informācija par izglītības iestādes dibinātāju – piemēram, statūti;

5) Dokumenti par izglītības iestādes telpām – piemēram, telpu nomas līgums / zemesgrāmatas apliecība, Veselības inspekcijas atzinums par objekta atbilstību higiēnas prasībām un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinums par objekta atbilstību ugunsdrošības prasībām;

6) Izglītības iestādes vadītāja izglītību apliecinoši dokumenti (atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13. punktā noteiktajam (izņemot pieaugušo neformālās izglītības iestādēm)).

Kā jāiesniedz dokumenti? 

Iesniegums un dokumenti izglītības iestādes reģistrācijai jāiesniedz, izmantojot Izglītības kvalitātes valsts dienesta e-adresi vai elektroniski parakstītus dokumentus nosūtot uz oficiālo Izglītības kvalitātes valsts dienesta e-pasta adresi: ikvd@ikvd.gov.lv

Visa rakstveida saziņa ar izglītības iestādēm un to dibinātājiem notiek tikai ar e-adreses starpniecību vai izmantojot citus elektroniskos pakalpojumus.

Kā notiek reģistrācijas process? 

 • Izglītības kvalitātes valsts dienests pārbauda iesniegtos dokumentus;
 • Izglītības kvalitātes valsts dienesta atbildīgā amatpersona pieņem lēmumu par izglītības iestādes reģistrāciju reģistrā vai par izglītības iestādes reģistrācijas atteikumu;
 • Pēc lēmuma par izglītības iestādes reģistrāciju, tai piešķir reģistrācijas numuru un iekļauj Izglītības iestāžu reģistrā. Informācijai par izglītības iestādi piešķir publiskas ticamības statusu.
 • Pēc reģistrācijas izglītības iestādei jāpieprasa pieeja VIIS, rakstot Izglītības un zinātnes ministrijai uz adresi: viis@izm.gov.lv.

Uzmanību! 

Izraugoties izglītības iestādes nosaukumu, ievērojamas Izglītības likuma 26.pantā noteiktās prasības. Izglītības iestādes nosaukumam ir jābūt valsts valodā.

Profesionālās izglītības iestādēm to statusu un nosaukumu izglītības iestādes dibinātājs nosaka atbilstoši Profesionālās izglītības likuma 16.1 pantā noteiktajam.

Kādi normatīvie akti nosaka izglītības iestāžu reģistrāciju?

Izglītības likuma 23. un 24. pants;

Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumi Nr. 681 „Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība"

Dokumentu pirmspārbaude

Jebkura persona pirms dokumentu iesniegšanas izglītības iestādes reģistrācijai var saņemt maksas pakalpojumu – dokumentu sākotnējā pirmspārbaude.

Tas nozīmē, ka kvalitātes dienesta speciālisti 2 darbdienu laikā caurskatīs iesnieguma un tam pievienotos dokumentu projektus, norādīs uz nepieciešamiem uzlabojumiem.

Pēc dokumentu pilnveides tos varēs iesniegt kvalitātes dienestā izglītības iestādes reģistrācijai.

Maksa par viena pieteikuma (iesnieguma) un tam pievienoto dokumentu projektu vienu caurlūkošanas reizi – 147,48 eur. (2023.gada 2.maija noteikumi Nr.213 „Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”)

Izglītības iestādes telpām (izglītības programmas īstenošanas vietas adresei) jāatbilst higiēnas un drošības prasībām, tai skaitā būvēm noteiktajām prasībām:

 • ir saņemts Veselības inspekcijas atzinums par objekta atbilstību higiēnas prasībām un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinums par objekta atbilstību ugunsdrošības prasībām;
 • izglītības programmas īstenošanai paredzētās būves vai telpu grupas lietošanas veids atbilst plānotajai darbībaiizglītības iestāžu telpu grupa vai cits pielāgots telpu lietošanas veids, piemēram, biroja telpu grupa (interešu vai pieaugušo neformālās izglītības iestādēm);
 • būve vai telpu grupa, kur tiks īstenota izglītības programma, ir pieņemta ekspluatācijā;
 • izglītības programmas īstenošanas vietas adrese un juridiskā adrese atbilst Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem.

Par izglītības programmas īstenošanas vietas adresi nav uzskatāma vieta,  kur tiek īstenotas darba vidē balstītās mācības, praktiskās mācības un prakse ārpus izglītības iestādes telpām, kā arī citi mācību procesa īstenošanas pasākumi ārpus izglītības iestādes telpām, piemēram, īstenojot individuālu darba vidē balstītu mācību plānu, praktiskās mācības, praksi, starpdisciplināru kursu "Projekta darbs" (veicot pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu), izglītojamo interesēm atbilstošu specializētu kursu, iesaistot partnerus, lai nodrošinātu atsevišķu izglītojamam plānoto rezultātu sasniegšanu vai kursu apgūšanu, vai īstenojot vienreizējus mācību un audzināšanas pasākumus.

Atļauju neformālās izglītības programmas īstenošanai izsniedz vai to anulē attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Neformālās izglītības programmas reģistrē attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldībā.

Personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, ir tiesīgas īstenot neformālās izglītības programmas pēc atļaujas saņemšanas.

Akreditētas izglītības iestādes, kā arī Nacionālo bruņoto spēku vienības ir tiesīgas īstenot neformālās izglītības programmas bez atļaujas saņemšanas (Izglītības likuma 46. panta ceturtā daļa).

Izglītības iestādes, kuras ir reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, bet nav akreditētas, un kuras līdz 2023. gada 31. maijam ir uzsākušas pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu, ir tiesīgas turpināt attiecīgo izglītības programmu īstenošanu bez atļaujas ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31. maijam (Izglītības likuma pārejas noteikumu 100. punkts).

Izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot interešu izglītības programmas bez licences saņemšanas. Interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā (Izglītības likuma 47. panta otrā un trešā daļa).

Grozījumi izglītības iestādes datos

Izglītības iestādei ir pienākums 10 darbdienu laikā rakstveidā sniegt informāciju Izglītības iestāžu reģistra atbildīgajai amatpersonai par:

 • izmaiņām ziņās, kas norādītas Izglītības iestāžu reģistrā (juridiskā adrese, dibinātājs, juridiskais statuss, izglītības iestādes veids/tips);
 • izglītības programmas īstenošanas vietas telpu, tās plānojuma vai būves, vai telpu grupas lietošanas veida izmaiņām.

Operatīvai ziņu aktualizācijai Valsts izglītības informācijas sistēmā, lai veiktu grozījumus reģistrā, jāiesniedz iesniegums, pievienojot atbilstošo izmaiņu vai veikto grozījumu apliecinošus dokumentus (vai to apliecinātas kopijas, izrakstus u.tml.).

Izglītības iestāde pati aktualizē informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā par:

 • izglītības iestādes nolikumu, pievienojot to sistēmā un ievadot tā apstiprināšanas datumu (sadaļā “Pamatdati”);
 • izglītības iestādes vadītāju (izglītības iestādes vadītāju ievada caur sadaļu “Personas”, bet tā aizvietotāju sadaļā “Pamatdati” laukā “Atbildīgās un pilnvarotās personas”);
 • izglītības programmas īstenošanas vietas adresi, tostarp ievadot informāciju par saņemtajiem atzinumiem no Veselības inspekcijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (sadaļā “Adreses”).

Izglītības iestādes likvidācija, reorganizācija, veida vai tipa maiņa

Par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš. Ja objektīvu apstākļu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš (Izglītības likuma 23.panta piektā daļa).

Izglītības iestādes reorganizācijas / veida vai tipa maiņas gadījumā izglītības iestāde tiek pārreģistrēta atbilstoši jaunajam statusam, tostarp piešķirot jaunu izglītības iestādes reģistrācijas numuru. Pēc izmaiņu izdarīšanas Valsts izglītības informācijas sistēmā izglītības iestāde pieprasa Valsts izglītības informācijas sistēmas lietotāja tiesības jaunās izglītības iestādes profilā, iesniedzot ar drošu elektronisku parakstu parakstītus iesniegumu un saistību rakstu uz viis@izm.gov.lv. Dokumentu veidlapas pieejamas:  https://www.izm.gov.lv/lv/valsts-izglitibas-informacijas-sistema.

Augstskola, kā arī tās filiāle ir tiesīga sākt darbību tikai pēc reģistrācijas Augstskolu reģistrā. Augstskolas dibināšanai vai tās filiāles atvēršanai jāievēro Augstskolu likumā noteiktās prasības (8.panta sestā un septītā daļa, 8.pants).

Augstskolas dibinātāja pilnvarota persona divu mēnešu laikā no augstskolas dibināšanas dienas iesniedz iesniegumu  par augstskolas reģistrāciju, kuram pievieno augstskolas satversmes projektu (ievērojot Augstskolu likuma 10. panta otrajā daļā noteiktās prasības). Iesniegumu par augstskolas ierakstīšanu Augstskolu reģistrā paraksta visi dibinātāji.

Augstskolas filiāles reģistrāciju Augstskolu reģistrā nodrošina augstskola, kura to atvērusi. Augstskolas pilnvarota persona divu mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par filiāles atvēršanu, iesniedz iesniegumu par augstskolas filiāles reģistrāciju, pievienojot augstskolas satversmē noteiktās institūcijas apstiprinātu filiāles nolikumu.

Saskaņā ar Izglītības likuma 24. panta trešajā daļā noteikto, iesniegumam par koledžas reģistrāciju papildus pievienojami dokumenti, kas apliecina koledžas resursu (piemēram, finanšu resursi, materiāltehniskā un informatīvā bāze, akadēmiskais personāls) atbilstību Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem koledžas darbības uzsākšanai.  Jāņem vērā, ka reģistrējot koledžu, jāaizpilda izglītības iestādes reģistrācijas iesnieguma veidlapa.

Augstskolu reģistram iesniedzamie dokumenti, uz kuru pamata izdarīti ieraksti reģistrā vai to grozījumi, ir derīgi, ja tie izsniegti ne agrāk kā mēnesi pirms to iesniegšanas (izņemot tiesas nolēmumus).

Attiecībā uz augstskolām vai to filiālēm, dokumenti, uz kuru pamata izdarāmi jauni ieraksti vai grozījumi Augstskolu reģistrā, iesniedzami 10 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas (Augstskolu likuma 8.3 panta ceturtā daļa)

Augstskolas reģistrācijas iesniegums ieraksta izdarīšanai augstskolu reģistrā 

Augstskolas filiāles reģistrācijas iesniegums ieraksta izdarīšanai augstskolu reģistrā 

Iesniegums par jauna ieraksta vai grozījuma izdarīšanu Augstskolu reģistrā par reģistrēto augstskolu

Iesniegums par jauna ieraksta vai grozījuma izdarīšanu Augstskolu reģistrā par reģistrēto augstskolas filiāli

2020.gada 11.jūlijā ir stājies spēkā Starptautisko skolu likums, kas Izglītības kvalitātes valsts dienestam paredz jaunu funkciju – reģistrēt starptautiskās skolas, kā arī nosaka starptautisko skolu reģistrācijas kritērijus. 2021.gada 17.martā stājas spēkā Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumi Nr. 159 “Starptautisko skolu noteikumi”.

Saskaņā ar Starptautisko skolu likuma pārejas noteikumu 4.punktā noteikto izglītības iestādes, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ir reģistrējušās Izglītības iestāžu reģistrā, šajā likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktos dokumentus iesniedz līdz 2021.gada 28.februārim. Izglītības kvalitātes valsts dienests līdz 2021.gada 31.maijam izvērtē iesniegtos dokumentus un izsniedz atļauju starptautiskas izglītības programmas un mācību priekšmeta "Latvijas mācība" īstenošanai uz starptautiskas izglītības programmas akreditācijas laiku.

Līdz ar to dokumentus (apliecinot atbilstību Starptautisko skolu likuma 4.panta otrajā daļā noteiktajām prasībām), kā arī starptautiska izglītības programmas apguves rezultātā saņemtā starptautiska izglītības dokumenta paraugu var iesniegt Izglītības kvalitātes valsts dienestā elektroniski (ikvd@ikvd.gov.lv, www.latvija.lv) vai pa pastu (Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050).

 Kritēriji starptautiskas skolas reģistrācijai:

 1) starptautiskā skola īsteno citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, Eiropas skolu augstākās valdes vai Starptautiskā bakalaurāta organizācijas atzītu starptautisku izglītības programmu;

2) starptautiskās skolas dibinātāja īpašumā, valdījumā vai lietošanā uz vismaz pieciem gadiem ir nekustamais īpašums vai tā daļa (telpu grupa) (turpmāk — nekustamais īpašums) starptautiskas izglītības programmas īstenošanai un ar to saistīto darbību veikšanai - nepieciešamie dokumenti:

 • Telpu nomas līgums, noslēgts uz pieciem gadiem (termiņš skaitāms uz iesniegšanas Izglītības iestāžu reģistrā brīdi);

vai 

 • Zemesgrāmatas apliecības kopija (ja telpas īpašumā).

Būvi aizliegts izmantot līdz tās pieņemšanai ekspluatācijā, izņemot šā panta trešajā daļā minētos gadījumus. Ekspluatācijā pieņemto būvi izmanto tikai atbilstoši projektētajam lietošanas veidam. (Būvniecības likuma 21.panta otrā daļa).

3) nekustamais īpašums, tajā izvietotās iekārtas, inventārs un aprīkojums atbilst normatīvajos aktos noteiktajām ekspluatācijas, tehniskās drošības, higiēnas prasībām, telpas atbilst iekārtu un inventāra uzturēšanas prasībām. Nepieciešamie dokumenti:

 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) atzinums par objekta atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām;
 • Veselības inspekcijas atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai vai turpināšanai;
 • Veselības inspekcijas kontroles akts un VUGD pārbaudes akts (reizi mācību gadā) – Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumi Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.1.apakšpunkts.

4) starptautiskajā skolā tiek nodrošināta izglītojamo drošība, profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība;

Atbilstoši izglītības iestādes vajadzībām un vietējiem apstākļiem izglītības iestāde izstrādā šādus drošības noteikumus:

 • par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību;
 • par ugunsdrošību;
 • par elektrodrošību;
 • par pirmās palīdzības sniegšanu;
 • par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās;
 • par drošību citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos;
 • par drošību sporta sacensībās un nodarbībās. (Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumi Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 7.punkts)

Pirmo palīdzību izglītības iestādē sniedz traumas gūšanas vietā, izglītības iestādes veselības punktā vai izglītības iestādes dibinātājs nodrošina pirmās palīdzības pieejamību ārstniecības iestādē.

Izglītības iestādē pirmo palīdzību sniedz ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris) – vai izglītības iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā saskaņā ar normatīvajos aktos par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā noteiktajām mācību programmām. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību atbilstoši savām zināšanām un iespējām sniedz persona ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma. (Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumu Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” 4. un 6.punkts)

Informācija par profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību izglītības iestādē norādīta Veselības inspekcijas kontroles aktā.

5) starptautiskajā skolā tiek nodrošināta izglītojamo ēdināšana atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā.

6) starptautiskajā skolā ir izglītojamo vajadzībām atbilstošs datoraprīkojums, bibliotēka, kurā nodrošināta pieeja Latvijas un starptautiskajiem elektroniskajiem literatūras un periodikas krājumiem, sporta zāle un sporta laukums;

Ikviena bibliotēka reģistrējama Kultūras ministrijā mēneša laikā pēc tās nodibināšanas. (Bibliotēku likuma 8.pants)

7) starptautiskās skolas darbību, pārvaldību un šajā skolā notiekošo izglītības procesu regulē tās dibinātāja apstiprināti darbības pamatnoteikumi (piemēram, nolikums, statūti).

Izglītības iestādes nolikumu apstiprina izglītības iestādes dibinātājs.

8 ) Skola atbilstoši Starptautisko skolu likuma 5. panta pirmajā daļā noteiktajam dienestā iesniedz iesniegumu par starptautiskās skolas reģistrāciju izglītības iestāžu reģistrā un atļauju starptautiskas izglītības programmas īstenošanai, kā arī mācību priekšmeta „Latvijas mācība” programmu (turpmāk – iesniegums).

Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina iesniegumā norādīto informāciju un atbilstību Starptautisko skolu likuma 4.panta otrajā daļā noteiktajām prasībām, kā arī starptautiskas izglītības programmas apguves rezultātā saņemtā starptautiska izglītības dokumenta paraugu.

 • mācību priekšmeta „Latvijas mācība” programma;
 • starptautiskas izglītības programmas apguves rezultātā saņemtā starptautiska izglītības dokumenta paraugs.

Izglītības iestāžu reģistrs ir Valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa. Informācija par reģistrētajām izglītības iestādēm atrodama Valsts izglītības informācijas sistēmas reģistru sadaļā.

Agnese Lasmane

Juriskonsulte - reģistru jautājumos
agnese.lasmane [at] ikvd.gov.lv