Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) aizvien praksē konstatē, ka 5.9. klašu izglītojamie ir uzņemti vai turpina apgūt speciālās pamatizglītības programmu, pamatojoties uz pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas izsniegto atzinumu.

Kvalitātes dienests vērš uzmanību, ka atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumos Nr. 709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām” noteiktajam pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetencē ir sniegt atzinumu par atbilstošāko speciālās pamatizglītības programmu 1.4. klases izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem, kā arī vispārējās pamatizglītības programmu 1.-4.klases izglītojamiem.

Līdz ar to aicinām pārliecināties, ka 5.9. klases izglītojamie speciālās pamatizglītības programmas apgūst uz spēkā esoša Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas izsniegta atzinuma pamata.

Ja 5.–9. klases izglītojamais speciālās pamatizglītības programmu apgūst uz pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas izsniegta atzinuma pamata, sākotnēji rosinām izglītības iestādei izvērtēt nepieciešamību šim izglītojamam turpināt speciālās pamatizglītības programmas apguvi, jo, iespējams, izglītojamais var turpināt apgūt vispārējās pamatizglītības programmu ar atbalsta pasākumiem.

Ja tomēr speciālās pamatizglītības programmas apguve ir nepieciešama, tad, veicinot bērna labāko interešu ievērošanas principu, līdz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma saņemšanai izglītības iestādei ir jānodrošina izglītojamam iespēja turpināt saņemt atbalsta pasākumus līdzšinējā apjomā.