Informācija izglītības iestādēm

Uzmanību! 

Atgādinām, ka izglītības iestādēm jāveic pašvērtēšanas process par pagājušo mācību gadu, jāizveido pašnovērtējuma ziņojums un jāiesniedz tas Izglītības kvalitātes valsts dienestā.

Pašnovērtējuma ziņojumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: pasnovertejums@ikvd.gov.lv , gan pašnovērtējuma ziņojumā, gan pavadvēstulē obligāti norādot izglītības iestādes nosaukumu un kontaktinformāciju. 

Pašnovērtējuma ziņojumam jābūt saskaņotam ar izglītības iestādes dibinātāju, kā arī jāiekļauj publiskojamā un nepubliskojamā daļa. 

Pašnovērtējuma ziņojuma sagatave vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm pēc 2020./2021. mācību gada.

Vienlaikus izglītības iestādēm jānodrošina pašnovērtējuma ziņojuma publiskojamās daļas pieejamība izglītības iestādes vai tās dibinātāja tīmekļvietnē.