2021. gada 15. jūnijā notika trešā 72h kursu “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē” diena, kurā savu dalību turpināja vairāk nekā 800 izglītības iestāžu vadītāju no visas Latvijas. Kursu dienas pirmajā daļā dalībniekiem bija iespējams iepazīties ar kopsavilkumu par refleksijas un pieredzes apmaiņas grupu darbu jūnijā rezultātiem, uzzināt par dažādiem stratēģiskās, iekšējās un krīzes komunikācijas aspektiem izglītības iestādes vadītāja darbā un noklausīties prezentāciju par vienu no labas prakses piemēriem par Izglītības iestādes padomes darbu.

Dienas otrajā daļā kursu dalībnieki ieguva aktuālo informāciju par Sporta politikas pamatnostādņu projektu 2021.-2027. gadam un Kultūrpolitikas pamatnostādņu projektu 2021.-2027. gadam, kā arī iepazina profesionālās ievirzes izglītības darba iezīmes mūzikā, mākslā un sportā. Kursu dienas noslēdzošajā daļā dalībnieki iepazinās ar vadības un līderības aspektiem, domājot par aktuālajām iezīmēm vadītāja darbā 21. gadsimtā.

Kursu nākamās dienas plānotas 18. un 19. augustā 72h kursu dalībniekiem refleksijas un pieredzes apmaiņas grupās (saturiski – saruna par individuālās lasīšanas rezultātiem, izglītības iestādes pašvērtēšanas plānošana 2021./2022. māc.g. un dažādu nepieciešamo mērķu formulēšana, sīkāka informācija kursu dalībnieku e-pastos 16. jūnijā).

Visiem kursu dalībniekiem (36h, 54h, 72h un kursu klausītājiem) kopīgā kursu diena plānota 16. septembrī, kad būs iespēja iepazīties ar aktualitātēm izglītības iestādes attīstības plānošanas jautājumos, pašvērtēšanas kārtībā 2021./2022. māc.g. un 2022./2023. māc.g., kā arī iegūt padziļinājumu krīzes komunikācijas un vadības un līderības jautājumos.

Kursu dienas ievads un aktuālās informācijas apkopojums pēc refleksijas un pieredzes apmaiņas grupām 2021.gada jūnijā - video ieraksts un prezentācija "72h kursi Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē"

Kursu dienas darba kārtība 

Latvijas Universitātes lektores un a/s Swedbank Komunikācijas jomas vadītājas Lolitas Stašānes prezentācija “Izglītības iestādes vadītāja īstenota komunikācija” (stratēģiskā, iekšējā un krīzes komunikācija) un video ieraksts.

  1. Ērgļu vidusskolas direktores Ineses Šaudiņas prezentācija “Sadarbības pamatprincipi ar Izglītības iestādes padomi” un video ieraksts.
  2. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieka, Sporta departamenta direktora Edgara Severa prezentācija “Sporta politikas pamatnostādnņu 2021.-2027.gadam projekts” un video ieraksts.
  3. Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieka Ulda Zariņa prezentācija “Kultūrpolitikas pamatnostādes 2021. – 2027.gadam” un video ieraksts.
  4. Diskusijas par profesionālās ievirzes izglītību, kuru vada Balvu valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere un kurā piedalās Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas direktore Dina Lūse, Balvu Mūzikas skolas direktors Egons Salmanis un Talsu novada Sporta skolas direktors Kaspars Sakniņš, video ieraksts.
  5. FranklinCovey Latvia vadītāja Mārtiņa Martinsona prezentācija “Ko nozīmē vadīt 21.gadsimtā” (vadības un līderības aspekti) un video ieraksts.
  6. Kursu dienas noslēgums, refleksijas un pieredzes apmaiņas grupas 2021.gada 18. un 19.augustā, individuāli veicamie uzdevumi - video ieraksts un prezentācija.

Materiāli individuālā uzdevuma veikšanai (3.uzdevums) – Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija.

Visus metodiskos materiālus var atrast sadaļā "Metodiskie materiāli"