2021. gada 23. novembra kursu dienas prezentācija un videoieraksti

 

Kursu dienas darba kārtība

Kursu ievads, mērķis un sasniedzamie rezultāti, individuālie uzdevumi  (video)

Izglītības kvalitāte: profesionālās darbības ietvars pašvaldībā, nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences atbildīgajam darbiniekam (video)

Kvalitāte un tās nodrošināšanas pasākumi: konteksts, pieejas un aktuālie jautājumi; divu aktuālo jautājumu nākotnes attīstības modelēšana (darbs kopā un grupās) (video)

Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola prezentācija "Izglītības kvalitātes nodrošināšana pašvaldībā"

 

3. decembra kursu dienas prezentācija un videoieraksti

 

Kursu dienas darba kārtība

Kursu video:

Situāciju analīze: izglītības kvalitāte, izglītības kvalitātes vērtēšana, izglītības kvalitātes vērtēšanā izmantotie jēdzieni un metodes, risku identificēšanas sistēma

Izglītības iestādes darbības iekšējā un ārējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma

Pašvaldības izglītības stratēģija, tās izstrāde un īstenošana

Aktuālie jautājumi un atbildes

Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola prezentācija "Izglītības kvalitātes nodrošināšana pašvaldībā"

 

14. decembra kursu dienas prezentācijas un videoieraksti

Kursu dienas darba kārtība

Kursu video 1:

Situāciju analīze: Izglītības iestādes un tās dibinātāja atbildība, valsts un pašvaldības iestāžu atbildība.

Pašvaldības izglītības stratēģija, tās izstrāde un īstenošana: kopsavilkums.

Prasības izglītības kvalitātes nodrošināšanai 

Kursu video 2:

Aktualitātes izglītības iestāžu, izglītības programmu akreditācija un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanai.

Izglītības iestāžu pašvērtēšana un tajā sasniedzamie rezultāti pēc 2021./2022.māc.g.: aktuālā informācija.

Aktuālie jautājumi un atbildes 

 

Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola prezentācija "Izglītības kvalitātes nodrošināšana pašvaldībā"

Kvalitātes novērtēšanas departamenta vecākās ekspertes Daces Salenieces prezentācija "Pašvērtēšana 2021/2022. mācību gadā"

 

Kursu materiāli:

Kontroljautājumi izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojumam

Pašnovērtējuma ziņojuma publiskojamā_daļa_2021./2022.m.g.

Kursu “Pašvaldību funkcijas un darbība, īstenojot tiesiskuma pārraudzību izglītībā” materiāli

1. Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas Initas Juhņēvičas 19. novembra kursu atklāšanas prezentācija un video ieraksts.


2. Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola 19. novembra nodarbības prezentācija un video ieraksts.


3. Projekta PuMPuRS vecākās ekspertes Kristīnes Jozauskas 19. novembra prezentācija un video ieraksts.


4. Uzraudzības departamenta direktora vietnieka Maksima Platonova 27. novembra prezentācija un nodarbības video ieraksts.


5. Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieka Ivana Jāņa Mihailova 27. novembra prezentācija par izglītības iestāžu reģistrāciju un prezentācija par remigrējušo bērnu integrāciju un nodarbības video ieraksts.


6. Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas vietnieces Andras Šenbergas 27. novembra prezentācija un nodarbības video ieraksts.


7. Uzraudzības departamenta direktora Jura Zīvarta 11. decembra prezentācija un nodarbības video ieraksts.


8. Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieka Ivana Jāņa Mihailova 11.decembra prezentācija un nodarbības video ieraksts.


9. Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola 11. decembra prezentācija un nodarbības video ieraksts.


10. Atbildes uz aktuālajiem jautājumiem un kursu noslēgums – prezentācija un video ieraksts.

 

23. jūlija kursu dienas prezentācijas un videoieraksti

Informācija par 23. jūlija kursu dienu un video ieraksts.

Kursu dienas darba kārtība

Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieka Ivana Jāņa Mihailova prezentācija „Aktualitātes pēc administratīvi teritoriālās reformas. Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtē izglītības iestāžu vadītājus” un video ieraksts

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola prezentācija 2021.gada 8.aprīļa grozījumi Izglītības likumā un ar tiem saistītās pārmaiņas pašvaldību un izglītības iestāžu dibināju darbībā”, prezentācija „Izglītības iestāžu pašvērtēšana pēc 2020./2021.mācību gada” un video ieraksts

 

30. jūlija kursu dienas prezentācijas un videoieraksti

Informācija par 30.jūlija kursu dienu un video ieraksts.

Kursu dienas darba kārtība

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola prezentācija „Pašvērtēšanas pamatprincipi izglītības iestādēs un ar tiem saistītā informācijas analīze pēc kvalitātes dienesta īstenotajiem kursiem. Izglītības iestāžu pašvērtēšana pēc 2021./2022.māc.g. un 2022./2023.māc.g.” un video ieraksts.

Fonda “Plecs” vadītāja Jāņa Erta prezentācija „EMU: Skola” un video ieraksts

Atbildes uz kursu dalībnieku jautājumiem 

Izvērtējums par izglītības kvalitāti vispārējā un profesionālajā izglītībā, izmantojot 2020./2021.māc.g. akreditāciju rezultātus un video ieraksts.

 

5. novembra kursu dienas prezentācijas un videoieraksti

Informācija par 5.novembra kursu dienu un video ieraksts.

Kursu dienas darba kārtība

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesores Baibas Martinsones prezentācijas „Projekts “Garīgās veselības veicināšanas programma Latvijas skolās” un izglītības iestāžu līdzdalības iespējas” video ieraksts

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola prezentācija „Dibinātāja loma un pienākumi izglītības iestādes darbības kvalitātes nodrošināšanā: kopsavilkums. Prasības izglītības kvalitātes nodrošināšanai izglītības iestādēs” un video ieraksts.