Izglītības kvalitātes valsts dienests publicē pilno pašvērtēšanas metodiku vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm pašvērtēšanai pēc 2020./2021. mācību gada, kā arī atbalsta materiālus pašvērtēšanai.

Atbilstoši 2020. gada 6. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 618 "Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība" un 2020. un 2021. gadā kvalitātes dienesta rīkotajos kursos sniegtajai informācijai pašnovērtējuma ziņojuma publiskojamā daļā jāievieto statistiskā informācija par izglītības iestādes darbu un aktuālo prioritāšu īstenošanā sasniegtie rezultāti, bet nepubliskojamā daļā jāveic četru kritēriju pašvērtēšana:

1. Izglītības iestādes vadītāja pašvērtēšana kritērijos “Administratīvā efektivitāte”, “Vadības profesionālā darbība” un “Atbalsts un sadarbība”. Kā obligāti izmantojamā metode šo trīs kritēriju pašvērtēšanai noteikta “situāciju analīze”. Situācijas izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības pašvērtēšanai atrodamas materiālā "Situācijas pašvērtēšanai

2. Izglītības iestādes pašvērtēšana kritērijā “Pedagogu profesionālā kapacitāte”. Kā obligāti izmantojamā metode šī kritērija pašvērtēšanai noteikta “dokumentu analīze”, kas ietver nepieciešamību veikt informācijas izvērtēšanu un aktualizēšanu par izglītības iestādi un pedagogiem VIIS sistēmā, tai skaitā pedagogiem nepieciešamās izglītības, kvalifikācijas un profesionālās kompetences izvērtēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, izglītības iestādes pedagogu profesionālās kompetences novērtēšanas kārtības un pedagogu profesionālās darbības pilnveides sistēmas izvērtēšanu (sīkāka informācija - Prezentācija par pašvērtēšanu un tās videoieraksts).

3. Bez “situāciju analīzes” un “dokumentu analīzes” kā trešā izglītības iestāžu pašvērtēšanā obligāti izmantojamā metode jāizvēlas intervija, saruna vai fokusgrupu diskusija (viena no minētajām). Trešā pašvērtēšanā izmantojamā kvalitātes vērtēšanas metode nepieciešama, lai iegūtu ārēju redzējumu par veikto pašvērtēšanu un tajā iegūtajiem rezultātiem, piemēram, organizējot diskusiju par pašvērtēšanas rezultātiem izglītības iestādes padomē / konventā (metode - fokusgrupu diskusija) vai izvērtējot pašvērtēšanas rezultātus sarunā ar izglītības iestādes dibinātāju u.tml.

Lai iegūtu objektīvu pašvērtēšanas rezultātu, izglītības iestādes pēc vajadzības var papildus izmantot arī citas kvalitātes vērtēšanas metodes.

    Kvalitātes dienests 2021. gada 23. augustā plkst. 15.00 piedāvās tiešsaistes konsultāciju vispārējās izglītības iestādēm par pašvērtēšanu un 30. augustā plkst. 15.00 profesionālās izglītības iestādēm.

    Konsultācija ir plānota un paredzēta izglītības iestādēm un to vadītājiem, kuri nepiedalās kursos “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē”, lai iegūtu aktuālo informāciju no šiem kursiem.

    Lūdzam reģistrēties konsultācijai! (reģistrācija tiks pārtraukta, ja dalībnieku kopskaits sasniegs 1000 dalībniekus). 

    Reģistrētie konsultācijas dalībnieki konsultācijas dienā saņems saiti uz tiešsaistes konsultāciju reģistrējoties norādītajā e-pastā.

    Ja vēlaties iegūt padziļinātu informāciju par aktuālajām izmaiņām izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēmā, aicinām papildus iepazīties ar šādiem materiāliem: