No 2021. gada 22. aprīļa 824 visu veidu izglītības iestāžu vadītāji piedalās 72 stundu kursos “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē”. Kursu mērķis ir sniegt atbalstu izglītības iestāžu vadītājiem, sagatavojot izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojumu, kurš iesniedzams Izglītības kvalitātes valsts dienestā līdz 2021. gada 1. oktobrim.

Atbilstoši kursu programmai tajā sasniedzamie rezultāti ir:

  1. Izglītības iestāžu vadītāji ir veikuši pašvērtēšanu par četriem kritērijiem: “Pedagogu profesionālā kapacitāte”, «Administratīvā efektivitāte», «Vadības profesionālā darbība» un «Atbalsts un sadarbība», tostarp izglītības iestāžu vadītāji ir veikuši savu esošo zināšanu, prasmju un kompetenču izvērtējumu par kvalitātes vērtēšanas jautājumiem;
  2. Kursu dalībniekiem ir bijusi iespēja definēt 2021./2022. māc.g. darbības prioritātes un to sasniedzamos rezultātus, lai iekļautu izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojumā, kā arī uzsākt veidot vai pilnveidot pašvērtēšanas kārtību izglītības iestādē;
  3. Kursu dalībniekiem ir nepieciešamās pamatzināšanas par valsts prioritātēm izglītībā un nozaru politikā, aktuālajiem pētījumiem pedagoģijā, izglītības vadībā/skolvadībā un iestāžu pārvaldībā;
  4. Kursu dalībniekiem ir bijusi iespēja dalīties ar savu profesionālo pieredzi, noteikt savas turpmākās profesionālās kompetences pilnveides vajadzības;
  5. Ir pieejami pašmācības metodiskie atbalsta materiāli par kursos apskatītajiem saturiskajiem jautājumiem.

 

Pirmajā kursu dienā 22. aprīlī tika apskatīti tādi jautājumi kā atšķirības starp jēdzieniem “izglītības kvalitāte” un “kvalitatīva izglītība”, izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēma un būtiskākie koncepti izglītības kvalitātes vērtēšanā, kvalitātes vadība izglītības iestādē: pieejas un modeļi, ERASMUS+ programmas sadarbības projekts ar OECD “Latvijas Nacionālā prasmju stratēģija”, attālināto mācību izpēte izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijā un attālinātās mācības – būtiskie vadības aspekti.

Kursu otrā diena notika 19. maijā, un tās ietvaros tika pārrunāti saturiskie jautājumi par izglītības iestādes darbību regulējošajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem un to atjaunošanu, Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam, izglītības iestādes pašvērtēšanu pēc 2020./2021. mācību gada, iezīmēm, kuras kopīgas un atšķirīgas dažādu veidu izglītības iestādēm, kā arī personāla vadības/cilvēkresursu vadības pieejām, metodēm un principiem.

22. aprīļa videoieraksti un prezentācijas 

1.Kursu dienas ievads un informācija par tās norisi – kursu dienas darba kārtība, prezentācija un video ieraksts

22. aprīļa kursu dienas kārtība

2.Kvalitātes novērtēšanas departamenta vecākās ekspertes Daces Salenieces 22. aprīļa prezentācija “Izglītības kvalitāte un kvalitatīva izglītība” un video ieraksts

3.Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola 22. aprīļa prezentācija “Izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēma un būtiskākie koncepti izglītības kvalitātes vērtēšanā”, video ieraksts un izdales materiāls ar izglītības kvalitātes vērtēšanā izmantotajiem jēdzieniem.

Izglītības kvalitātes vērtēšanas glosārija projekts (22.04.2021.)

4.Rīgas Tehniskās universitātes profesores Ingas Lapiņas 22. aprīļa prezentācija “Kvalitātes vadība izglītības iestādē: pieejas un modeļi” un video ieraksts.

5.Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākās ekspertes Jeļenas Muhinas 22. aprīļa prezentācija “ERASMUS+ programmas sadarbības projekts ar OECD “Latvijas Nacionālā prasmju stratēģija”” un video ieraksts.

6.Izglītības kvalitātes valsts dienesta akreditācijas komisiju vadītājas Aijas Melles 22. aprīļa prezentācija “Attālināto mācību izpēte izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijā” un video ieraksts.

Prezentācija  Attālinātās mācības, galvenie secinājumi (22.04.2021)

7. Latvijas Universitātes profesores Lindas Danielas 22. aprīļa prezentācija “Attālinātās mācības – būtiskie vadības aspekti” un video ieraksts.

8. 22. aprīļa informācija par kursos veicamajiem individuālajiem uzdevumiem un refleksijas un pieredzes apmaiņas grupu darbu.

9. 22. aprīļa kursu dienas izdales materiāls “Attālinātas mācības – materiāls izpētei”.

 

19. maija prezentācijas un videoieraksti

Informācija par 19. maija kursu dienu un atgriezeniskā saite pēc refleksijas un pieredzes apmaiņas grupām maijā – dienas darba kārtība, prezentācija un video ieraksts.

19. maija kursu dienas kārtība

Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieka Ivana Jāņa Mihailova 19. maija prezentācija “Izglītības iestādes darbību regulējošie iekšējie normatīvie akti, to atjaunošana un video ieraksts.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieces Ilzes Salenieces 19. maija prezentācija “Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-20217.gadam” un video ieraksts.

Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola 19. maija prezentācija “Izglītības iestādes pašvērtēšana pēc 2020./2021.māc.g. – kritēriji “Administratīvā efektivitāte”, “Vadības profesionālā darbība”, “Atbalsts un sadarbība”, “Pedagogu profesionālā kapacitāte” un video ieraksts.

Papildu materiāls pašmācībai par četru kritēriju pašvērtēšanu – prezentācija un video ieraksts, izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma standartizēta sagatave.

Video ieraksta pieejas parole: N3Hg9*jr

Izdales materiāls Pašnovērtējuma ziņojums kopējā sagatave 2020.2021

19. maija kursu dienas tiešsaistes diskusijas par kopīgo un atšķirīgo izglītības iestāžu un to vadītāju darbā video ieraksts. Diskusiju moderē – Izglītības kvalitātes valsts dienesta akreditācijas eksperts Kārlis Strautiņš, tajā piedalās Latvijas Privāto pirmsskolas izglītības iestāžu asociācijas vadītāja Daina Kājiņa, Liepājas Valsts tehnikuma direktors Agris Ruperts un Brocēnu vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Dita Dubulta.

Latvijas Personāla vadības asociācijas valdes priekšsēdētājas Evas Selgas 19.maija kursu dienas prezentācija “Personāla vadības / cilvēkresursu vadības pieejas, metodes un principi” un video ieraksts.