Mūžizglītības koncepcijas ietvaros personas nepārtrauktas izglītošanās nepieciešamību nosaka mūsdienu mainīgie ekonomiskie apstākļi.  Paralēli formālai izglītībai, kas ir strukturēta un sistēmiska izglītības programmu apguve, ko apliecina valsts atzīts izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dokuments, sabiedrībai ir iespējas iesaistīties arī ārpus formālās (neformālās) izglītības organizētās interesēm un pieprasījumam atbilstošās izglītošanās aktivitātēs. Ārpus formālās izglītības apgūto profesionālo kompetenci veido arī personas dzīves un darba pieredzes laikā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas.

Pretendenta ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana notiek balstoties uz attiecīgā profesijas standarta noteikto prasību pārbaudi profesionālās kvalifikācijas eksāmenā.

Iegūstamās kvalifikācijas un Izglītības iestādes, kurās var kārtot kvalifikācijas eksāmenu

Akreditētas izglītības iestādes vai akreditēti  eksaminācijas centri, kam Izglītības kvalitātes valsts dienests ir deleģējis tiesības novērtēt profesionālo kompetenci.

Ceļvedis ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā

Ziņojums par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu laika posmā no 2011.gada līdz 2015.gadam

Ikviens bezdarbnieks var pieteikties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai un atgūt šajā pakalpojumā ieguldīto naudu 100 % apmērā, iesaistoties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajā ESF projektā “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”.

Tā kā profesionālās kvalifikācijas eksāmens ir maksas pakalpojums (to nosaka Ministru kabineta 22.02.2011. noteikumi Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”), kopš 2018. gada decembra bezdarbnieki var saņemt būtisku finansiālu atbalstu – izdevumu kompensāciju 100 % apmērā no Eiropas sociālā fonda  projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”.

NVA atbalstu profesionālās kompetences novērtēšanai vari saņemt, ja:

  • Esi reģistrēts bezdarbnieks;
  • Piesakies kvalifikācijas eksāmena kārtošanai izglītības iestādē;
  • Veic maksājumu par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu ;
  • 10 darbdienu laikā pēc kvalifikāciju apliecinoša dokumenta iegūšanas iesniedz NVA filiālē iesniegumu.

Vairāk par pieteikšanos kompetences novērtēšanas izdevumu kompensācijai var uzzināt NVA tīmekļa vietnē  vai pie NVA filiāļu koordinējošajiem ekspertiem.

 

Ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var pieteikties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai un atgūt šajā pakalpojumā ieguldīto naudu 90 % vai 100 % apmērā, iesaistoties Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

ESF fonds un valsts apmaksā 90 % vai 100 % no izdevumiem par kvalifikācijas eksāmenu

Ārpus formālās izglītības profesionālās kompetences novērtēšana ir iespēja, nokārtojot eksāmenu, iegūt kvalifikācijas apliecību par darba vidē vai citur ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtām prasmēm.

Tā kā profesionālās kvalifikācijas eksāmens ir maksas pakalpojums (to nosaka Ministru kabineta 22.02.2011. noteikumi Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”), kopš 2017. gada rudens nodarbinātie vecumā no 25 gadiem var saņemt būtisku finansiālu atbalstu – izdevumu kompensāciju 90 % apmērā no Eiropas sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem pieaugušo izglītības projekta ietvaros. Turklāt nodarbinātais, kuram piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, var saņemt izdevumu kompensāciju 100 % apmērā.

Neierobežots profesiju klāsts kompetences novērtēšanai

Atgūt 90–100 % no maksas var, kārtojot eksāmenu jebkurā izglītības iestādē, kurai Izglītības kvalitātes valsts dienests deleģējis eksāmenu pieņemšanu un jebkurā no profesijām, kurā piedāvāts kārtot eksāmenu kvalifikācijas iegūšanai. Informāciju par kvalifikācijām un izglītības iestādēm var atrast Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļa vietnes sadaļā Profesionālās kompetences novērtēšana.

Lai atgūtu izdevumus par kvalifikācijas eksāmenu, personai, kura atbilst pieaugušo izglītības projekta mērķauditorijai (vecumā no 25 gadiem, strādājošs vai pašnodarbināts), vispirms jāpiesakās kompetences novērtēšanai, jāsamaksā par pakalpojumu, jānokārto eksāmens un pēc tam jāpiesakās izdevumu kompensācijai, iesniedzot pieteikumu VIAA.

Vairāk par pieteikšanos kompetences novērtēšanas izdevumu kompensācijai var uzzināt VIAA pieaugušo izglītības projekta tīmekļa vietnes macibaspieaugusajiem.lv sadaļā ”Kompetences novērtēšana”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums kontaktēties ar VIAA Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas speciālistiem.

Agija Reča-Danga

Projekta EQAVET koordinatore
agija.reca [at] ikvd.gov.lv